perjantai 25.9.2020 | 15:09
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Valitukset Toholampi–Lestijärven tuulipuiston osayleiskaavasta hylättiin: "Ei voida katsoa merkittävästi heikentävän luontoarvoja" – Lisäksi hallinto-oikeus löysi kunnallisvalituksesta puutteita muutoksenhakijoiden nimien selvennyksistä ja allekirjoituksista

Jouni Nikula
La 4.1.2020 klo 08:15 | päivitetty la 08:53

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vaasan hallinto-oikeus hylkää useiden toholampilaisten sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n tekemät valitukset Toholampi–Lestijärven tuulipuiston osayleiskaavasta.

Toholampinen Aatto Ahola ja hänen asiakumppaninsa vaativat, että kunnanvaltuuston päätös tuulipuiston osayleiskaavasta Toholammin kunnan aluetta koskevilta osin kumotaan.

Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri puolestaan vaati osayleiskaavan muuttamista siten, että Matonevan suojelualueen läheisyyteen osoitetut voimaloiden rakennuspaikat poistetaan kaavasta ja että Iso Tuohinevan alueen voimaloiden rakennuspaikkoja vähennetään.

Luonnonsuojeluliiton mukaan kaava-alue sijoittuu luonnon kannalta alueelle, jossa on useita luonnon monimuotoisuuskohteita. Osa niistä on suojeltuja ja osa ei.

Erityisesti Matonevan suojelualue tulee jättää tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle mahdollisimman laajasti. Nykyisellään Matosuon suojelualueelta on lähes poikkeuksetta alle 500 metrin etäisyydet voimaloihin. Yleisenä linjauksena on pidetty vähimmillään 500 metrin etäisyyttä voimalasta suojelualueen rajaan. Ainakin yhdeksän tuulivoimalaa on sijoitettu alle 500 metrin etäisyydelle suojelualueesta.

Aatto Ahola asiakumppaneineen puolestaan kuvaili tuulipuiston osayleiskaavaa puutteelliseksi:

Kaavassa on määritelty voimaloiden rakennuspaikat, mutta sähkönsiirtoa ei ole osoitettu kaavassa. Sähkönsiirrosta ja korvauksista ei ole myöskään tehty sopimuksia maanomistajien kanssa.

Lisäksi he moittivat sitä, että kunnanvaltuutetut Jouko Isosaari ja Ville Hirvikoski ovat olleet päättämässä osayleiskaavan hyväksymisestä "vaikka heidän isänsä omistavat osuuksia yhteismetsästä".

Aatto Ahola asiakumppaneineen listasi myös, että Matonevan lähelle rakentuvat voimalat tulevat liian lähelle arvokasta suojelualuetta ja samalla liian lähelle asutusta.

Peräti 210 asukasta asuu 2–5 kilometrin etäisyydellä voimaloista. Voimaloiden vaikutusalue ulottuu yli kymmeneen kilometriin. Asukkaiden hyvinvoinnista, terveydestä ja maisemavaikutuksista ei kanneta huolta, eikä asukkaiden muistutuksia ja huomautuksia ole otettu huomioon. Toholammilla Lestijoen molemmille puolille rakentuvat, lähes 70 voimalaa muodostavat erikoisen ja poikkeuksellisen tuulikanjonin. Haittavaikutuksista ei ole tutkittua tietoa. Kunnan asukkaat asetetaan koekaniineiksi.

Toholammin kunnanhallitus tarkensi valitusten johdosta antamassaan lausunnossaan, että osayleiskaavassa ei ratkaista suunnittelualueen ulkopuolista sähkönsiirtoa.

Lisäksi kunnanhallitus vastasi, että valtuutettujen läheisten omistusosuudet yhteismetsästä ovat "hyvin vähäisiä". Näin ollen ei voida katsoa heidän läheisilleen olevan odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa asian ratkaisusta.

Kunnanhallituksen mukaan kaavoituksessa saadun palautteen johdosta kaavasta on poistettu kahdeksan voimalaa. Useiden voimaloiden sijaintia on muutettu.

Muutoksilla on muun muassa pyritty vähentämään voimaloista asuin- ja lomakiinteistöille aiheutuvia välke- ja meluvaikutuksia. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n valituksen johdosta kunnanhallitus on esittänyt muun muassa, että tuulivoimaloita on vähennetty luonnosvaiheen laajemmasta vaihtoehdosta.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavoituksen perusteena olevien selvitysten ja niistä tehtyjen vaikutusarviointien perusteella osayleiskaavan ei voida katsoa merkittävästi heikentävän Matonevan luonnonsuojelualueen tai sillä sijaitsevan Natura-alueen suojeluperusteena olevia tai Iso Tuohinevan luonnonarvoja.

Luontoa ja eläimistöä koskevissa selvityksissä käytetty vaikutusten suuruuden kuvaus on tehty tavanomaisesti ja etukäteisarvioinnin luonne huomioon ottaen riittävällä tavalla.

Kunnanvaltuuston päätöksen kumoamiseen miltään osin ei valitusten perusteella ole syytä, joten valitukset on tutkituilta osin hylätty.

Hallinto-oikeus ei myöskään yhtynyt Aatto Aholan ja hänen asiakumppaneidensa esteellisyysväitteeseen: Päätöksen ei voida katsoa koskeneen valituksessa mainittuja valtuutettuja tai heidän läheisiään henkilökohtaisesti siten, että valtuutetut olisivat olleet Aatto Aholan ja hänen asiakumppaneidensa valituksessa esitetyllä perusteella esteellisiä asiassa.

Lisäksi hallinto-oikeus ei päättänyt tutkia valitusta Paavo Pohjolan, Saila Pohjolan, Kauko Isosaaren, Taimi Peltolan, Eeva Korpelan, Anneli Hirvikosken, Virpi Sadinkankaan, Annami Hylkilän eikä Jarmo Korpelan osalta. Se johtuu kuntalaista, jonka mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä vain se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Lisäksi valituskirjelmässä oli puutteita esimerkiksi nimien selvennyksissä ja omakätisissä allekirjoituksissa.

Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksensä 17. joulukuuta. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

#